ANBI registratie

De Stichting Complex Care United (2CU) is op 1 april 2016 opgericht. Zij staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65791789. Het Rechstpersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) is 856261300. 

2CU heeft een aanvraag ingediend om per datum oprichting aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en dit is toegekend!!!

Doelstelling

Op basis van haar statuten heeft de Stichting als doel het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder:

a) het waarborgen van kwaliteit van leven van mensen met ernstige verstandelijke, lichamelijke en met elkaar interfererende complexe handicaps, ofwel Zeer Ernstig Verstandelijk en Meervoudige Beperkingen (“ZEVMB”), en hun gezin, door het bieden van ondersteuning in financiële zin en anderszins;

b)het stimuleren van onderzoek en kennisdeling ten behoeve van ZEVMB en het bijdragen aan innovatie op het gebied van hulpmiddelen en zorg ten behoeve van mensen met ZEVMB;

c) het verrichten van al wat met het onder (a) en (b) genoemde in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van 2CU komen overeen. De statutaire doelstelling van de Stichting is hierbij leidend. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. 

Beleidsplan

2CU is opgericht om volwassenen en kinderen met ZEVMB te steunen. Zij doet dit om een zo efficiënt mogelijke manier. Naast het bieden van persoonlijke ondersteuning van ZEVMB en zijn/haar gezin, wil zij in de komende jaren haar doelen bereiken door:​​

  • Het doen van onderzoek;

  • Het beschikbaar stellen en ontsluiten van kennis;

  • Het zichtbaar maken van ZEVMB als zodanig door het organiseren van activiteiten, zoals een seminar of congres;

  • Het stimuleren van innovatie en ontwikkeling van hulpmiddelen voor ZEVMB.

Door zichtbaarheid en aandacht wil de Stichting de kwaliteit van leven voor mensen met ZEVMB en hun gezin, thuis of in het ziekenhuis, in een instelling of een initiatief, en de bijbehorende zorgverlening verbeteren en waarborgen. 

Bestuur

Het bestuur van 2CU bestaat uit de volgende leden:

 

  • Vanessa de Vries-Liem, voorzitter

  • Sarike de Zoeten, secretaris

  • Roosmarijn de Boer, penningmeester

  • Els Kroonenberg-Boonacker, bestuurslid

  • Koen de Waardt, bestuurslid

Beloningsbeleid

Conform de statuten van de Stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor de door hen verrichtte werkzaamheden. Gemaakte onkosten worden wel aan de bestuurders vergoed. 

Financiële verantwoording

Londen & Van Holland, Registeraccountants & Belastingadviseurs te Amsterdam, zal de Stichting ondersteunen en de administratie en het opmaken van de jaarrekening belangeloos verzorgen.

© Copyright 2016 Complex Care United. Alle rechten voorbehouden

Contact gegevens:

Stichting Complex Care United - 2CU

Sweelinckplein 28

2517 GN Den Haag

info@2cu.nu

Uw donatie is welkom op: 

NL 95 RABO 0310 7283 39

t.n.v. Stichting Complex  Care United

BIC :RABONL2U

KvK: 65791789